ขยายเวลา โปรโมชั่น สปาราไดซ์

* เงื่อนไขการรับสิทธิโปรโมชั่น สปาราไดซ์ (Sparadise Promo)

  1. ผู้ทำคุณสมบัติต้องเป็นนักธุรกิจของบริษัทฯเท่านั้น
  2. ผู้ทำคุณสมบัติสามารถเลือกทำคะแนนโปรโมชั่นได้ตามที่บริษัทฯประกาศแจ้งให้ทราบ โดยท่านสามารถตรวจสอบคะแนนด้วยตนเองได้จากช่องทาง https://hylifebusiness.net/member
  3. ระยะเวลาการทำคุณสมบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 – วันที่ 31 ตุลาคม 2561
  4. คะแนนโปรโมชั่นเกิดจากคะแนนการแนะนำสมาชิกใหม่ชั้นลูกใต้สายงานของท่าน (แนะนำตรง) และคำนวนคะแนนสะสมจากคะแนน CV
  5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธการให้ แก้ไข ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนคะแนนสะสมโปรโมชั่นสปาราไดซ์ แต่บางส่วนหรือทั้งหมด รวมถึงสิทธิการแลกรับสิทธิใดๆหากปรากฎในขณะนี้หรือภายหลังว่า
    • ผู้ขอรับสิทธิได้รับคะแนนสะสมโปรโมชั่นสปาราไดซ์มาโดยไม่ชอบ ทุจริต ผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆที่บริษัทฯประกาศทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้หรืออาจเพิ่มเติมในภายหน้า (ถ้ามี)
    • ผู้ขอรับสิทธิไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกฎระเบียบจรรยาบรรณนักธุรกิจ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขในการทำคุณสมบัติ “โปรโมชั่นสปาราไดซ์” ข้อหนึ่งข้อใด หรือหลายข้อรวมกัน
  6. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยแจ้งชัดเป็นอย่างอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกสิทธิพิเศษหรือข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่าวนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Comments ( 0 )